Skip to main content

Podatek od kryptowalut w Polsce to temat, który budzi wiele kontrowersji i wzbudza wiele pytań. Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, coraz więcej osób zaczyna interesować się kwestią opodatkowania ich posiadania i handlu nimi. W Polsce obowiązują przepisy, które regulują opodatkowanie kryptowalut, jednak wiele osób wciąż nie jest z nimi dobrze zaznajomionych.

Na wstępie przypominamy, że niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, porady podatkowej ani interpretacji prawnej lub podatkowej i powinien być traktowany jako artykuł stricte informacyjny, nie zawierający wiążącego stanowiska. W wątpliwych sprawach należy konsultować się z radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym!

Podstawową zasadą opodatkowania kryptowalut w Polsce jest to, że są one traktowane jak każde inne aktywa finansowe. Oznacza to, że podlegają one podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub podatkowi od osób prawnych, w zależności od tego, kto nimi handluje. W przypadku osób fizycznych, podatek dochodowy wynosi 19% i jest pobierany od zysków uzyskanych z handlu kryptowalutami. W przypadku osób prawnych podatek także wynosi 19%.

Podstawowe informacje o podatku od kryptowalut

Definicja kryptowaluty

Kryptowaluta to forma cyfrowego aktywa, której wartość opiera się na technologii blockchain. Jest to forma waluty, która jest niezależna od banków centralnych i rządu. Kryptowaluty są wirtualnymi monetami, które są przechowywane w cyfrowych portfelach i mogą być wykorzystywane do przeprowadzania transakcji online.

Status prawny kryptowalut w Polsce

W Polsce kryptowaluty nie są uznawane za walutę ani środek płatniczy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kryptowaluty są traktowane jako forma aktywów cyfrowych i podlegają opodatkowaniu. Podatek od kryptowalut w Polsce wynosi 19% i jest pobierany od zysków uzyskanych z handlu kryptowalutami.

podatki od kryptowalut

Warto sprawdzić dwa razy wszystkie detale przed finalnym podliczeniem podatków od kryptowalut.

W przypadku, gdy kryptowaluty są wykorzystywane do płatności za towary lub usługi, należy również zapłacić podatek VAT. W Polsce stawka VAT wynosi 23%. Warto jednak zauważyć, że jeśli transakcja jest dokonywana między dwoma podmiotami, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, to podatek VAT nie jest pobierany.

Podsumowując, kryptowaluty w Polsce są traktowane jako forma aktywów cyfrowych i podlegają opodatkowaniu. Podatek od kryptowalut wynosi 19% i jest pobierany od zysków uzyskanych z handlu kryptowalutami. W przypadku płatności za towary lub usługi, należy również zapłacić podatek VAT o stawce 23%.

Zasady opodatkowania kryptowalut

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, są coraz popularniejsze w Polsce, a co za tym idzie, rząd wprowadził podatek od ich obrotu. W tym rozdziale omówimy zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce.

Podatek dochodowy od kryptowalut

Podatek dochodowy od kryptowalut w Polsce wynosi 19% i jest pobierany od zysków uzyskanych z handlu kryptowalutami.

Warto zauważyć, że podatek ten dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. W przypadku osób fizycznych, zyski z handlu kryptowalutami są traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Deklaracja podatkowa

Formularze podatkowe

Osoby, które uzyskały dochody z kryptowalut, powinny złożyć deklarację podatkową w terminie do końca kwietnia każdego roku. W Polsce, formularze podatkowe są dostępne w Urzędach Skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W przypadku dochodów z kryptowalut, należy skorzystać z formularza PIT-38, który jest przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych. W formularzu tym należy uzupełnić informacje dotyczące uzyskanych dochodów z kryptowalut, a także kosztów ich nabycia oraz zbycia.

Terminy składania deklaracji

Deklaracja podatkowa za rok podatkowy powinna być złożona do końca kwietnia następnego roku. W przypadku dochodów z kryptowalut, termin ten również obowiązuje.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zalegania z złożeniem deklaracji podatkowej, grożą sankcje finansowe. Dlatego też, zaleca się składanie deklaracji podatkowej w terminie oraz dokładne zapoznanie się z wymaganiami formalnymi dotyczącymi składania deklaracji podatkowej.

kobieta rozliczająca podatek

Obliczenie podatku potrafi przyprawić o ból głowy.

Koszty uzyskania przychodu

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy inne waluty wirtualne kupowane na giełdach typu Coinbase, są traktowane w Polsce jako przedmioty opodatkowania. Osoby, które zarabiają na handlu kryptowalutami, muszą płacić podatek dochodowy od uzyskanych przychodów. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych źródeł dochodów, można odliczyć pewne koszty związane z ich uzyskaniem.

Wydatki związane z miningiem

Osoby zajmujące się miningiem kryptowalut, czyli procesem wydobywania nowych jednostek, mogą odliczyć wydatki związane z tą działalnością. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na sprzęt do miningu, koszty energii elektrycznej oraz koszty serwisowania sprzętu.

Warto jednak pamiętać, że odliczenie kosztów związanych z miningiem jest możliwe tylko w przypadku, gdy jest to działalność prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany. Osoby, które zajmują się miningiem jedynie okazjonalnie, nie mogą odliczyć kosztów związanych z tą działalnością.

Inne dopuszczalne koszty

Oprócz wydatków związanych z miningiem, można odliczyć także inne koszty związane z handlem kryptowalutami. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć na przykład koszty prowadzenia konta na giełdzie kryptowalut, koszty transakcyjne czy koszty związane z przechowywaniem kryptowalut.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie koszty związane z handlem kryptowalutami są dopuszczalne do odliczenia. Na przykład, koszty związane z prywatnymi wydatkami, takie jak koszty zakupu sprzętu do użytku prywatnego, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Podsumowując, osoby zajmujące się handlem kryptowalutami mogą odliczyć pewne koszty związane z ich uzyskaniem. Jednakże, aby móc skorzystać z odliczeń, należy prowadzić działalność w sposób ciągły i zorganizowany oraz pamiętać o tym, że nie wszystkie koszty są dopuszczalne do odliczenia.

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami, powinny generalnie wyjść z założenia, że podatek od kryptowalut należy zapłacić i nie liczyć na wątpliwe ulgi lub obniżki. W końcu podatek Belki obowiązuje każdego podatnika który uzyska dochód z kryptowalut. Być może po uruchomieniu ETF-a na Bitcoin, będzie można inwestować w kryptowaluty w takiej formie, jak w akcje, czyli na przykład poprzez korzystne podatkowo konto IKE albo konto IKZE.

kalkulator podatkowy

Jak głosi porzekadło, pewne są jedynie śmierć i podatki.

Kryptowaluty a VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego

W Polsce, transakcje kryptowalutowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Moment powstania obowiązku podatkowego zależy od rodzaju transakcji. W przypadku sprzedaży kryptowalut, moment powstania obowiązku podatkowego następuje w momencie przekazania kryptowaluty kupującemu. Natomiast w przypadku zakupu kryptowalut, moment powstania obowiązku podatkowego następuje w momencie otrzymania kryptowaluty od sprzedającego.

Stawki VAT dla transakcji kryptowalutowych

Stawki VAT dla transakcji kryptowalutowych podlegających VAT są takie same jak dla innych towarów i usług. Obecnie, w Polsce obowiązuje stawka podstawowa wynosząca 23%. 

W przypadku transakcji kryptowalutowych, sprzedający jest zobowiązany do pobrania od kupującego VAT-u i odprowadzenia go do Urzędu Skarbowego. W przypadku zakupu kryptowalut, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia VAT-u sprzedającemu.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli sprzedający lub kupujący prowadzą działalność gospodarczą, to w niektórych przypadkach mogą mieć prawo do odliczenia VAT-u od wydatków związanych z transakcjami kryptowalutowymi.

Kontrola i zobowiązania podatkowe

Obowiązki informacyjne podatnika

W przypadku kryptowalut, podatnik ma obowiązek udzielania informacji organom podatkowym. W szczególności, musi on informować o przychodach, które uzyskał z tytułu handlu kryptowalutami oraz o ich wartości.

Podatnik powinien pamiętać, że organy podatkowe mają prawo weryfikować prawdziwość udzielonych informacji, dlatego ważne jest, aby były one rzetelne i dokładne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy podatkowe mogą wszcząć postępowanie kontrolne.

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne może zostać wszczęte przez organy podatkowe w celu zweryfikowania prawidłowości udzielonych informacji. Podczas kontroli, organy podatkowe mogą żądać od podatnika przedstawienia dokumentów, takich jak umowy, faktury czy dowody wpłat.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy podatkowe mogą nałożyć kary finansowe oraz nakazać uiszczenie zaległych podatków. Dlatego ważne jest, aby podatnik dokładnie rozliczał swoje przychody z tytułu handlu kryptowalutami oraz przestrzegał obowiązujących przepisów podatkowych.

wypełnienie deklaracji PIT

Właściwe wypełnienie deklaracji podatkowej jest kluczowe.

Aspekty międzynarodowe

Podwójne opodatkowanie

Podatek od kryptowalut w Polsce jest również regulowany przez międzynarodowe umowy podatkowe, które zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu. Podczas handlu kryptowalutami między Polską a innymi krajami, podatnik może być opodatkowany zarówno w Polsce, jak i w kraju, z którym handluje. W takim przypadku, podatnik może skorzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania swojego dochodu.

Wymiana informacji podatkowych

Wymiana informacji podatkowych między krajami jest również regulowana przez międzynarodowe umowy podatkowe. W przypadku podatników, którzy mają konto kryptowalutowe za granicą, Polska może uzyskać informacje o ich transakcjach kryptowalutowych dzięki wymianie informacji podatkowych między krajami. W ten sposób, polski urząd skarbowy może kontrolować, czy podatnik rozlicza swoje dochody z kryptowalut zgodnie z polskim prawem podatkowym.

Podsumowując, podatek od kryptowalut w Polsce jest regulowany przez międzynarodowe umowy podatkowe, które zapobiegają podwójnemu opodatkowaniu i umożliwiają wymianę informacji podatkowych między krajami.